Monthly ArchiveJanuary 2019

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโบนัส

admin no comments

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าก่อนการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโบนัสและบทลงโทษรูปแบบการชำระเงินแบบรวมทำให้ประหยัดได้เล็กน้อย 3% สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายและอัตราโรคแทรกซ้อนไม่เพิ่มขึ้น การประหยัดต้นทุนได้รับแรงผลักดันจากการลดการใช้สถานพยาบาลหลังการรักษาแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะข้อกังวลอย่างหนึ่งที่ได้รับจากการจ่ายเงินแบบรวมกลุ่ม